MALİYET MUHASEBESİ

Soru 1- A İşletmesinde, genel üretim giderlerinin birinci dağıtım yapıldıktan sonraki tutarları ve yardımcı üretim gider yerlerinden diğer gider yerlerinin yararlanma oranları aşağıda verilmiştir.

                                            

 

ESAS ÜRETİM GİDER YERLERİ

YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİ

 

  A

B

YEMEKHANE

BAKIM ONARIM

ENEJİ

I. DAĞITIM TOPLAMI

5,000

10,000

1,000

2,000

3,000

YEMEKHANEDEN YARARLANMA

%40

%50

---

%10

---

BAKIM ONARIMDAN YARARLANMA

%40

%40

%20

---

---

ENERJİDEN YARARLANMA

%40

%60

----

--

---

İSTENİLEN: Matematiksel dağıtım yöntemine göre II. Dağıtımı yapınız ve gider dağıtım tablosunu düzenleyiniz.

ÇÖZÜM

YEMEKHANE = 1000+BAKIM ONARIM*0,20

BAKIM ONARIM = 2000+YEMEKHANE*0,10

YEMEKHANE = Y

BAKIM ONARIM = BO                                   

Y= 1000+(2000+0,10Y).0,20

Y= 1000+400+0,02Y

Y= 1400+0,02Y

Y-0,02Y=1,400

0,98Y=1,400

Y= 1429

BO= 2000+1429.0,10

BO= 2000+143

BO= 2143

 

ESAS ÜRETİM GİDER YERLERİ

YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİ

 

  A

B

YEMEKHANE

BAKIM ONARIM

ENEJİ

I. DAĞITIM TOPLAMI

5,000

10,000

1,000

2,000

3,000

YEMEKHANE DAĞITIMI

572

715

(1429)

143

--

BAKIM ONARIMIN DAĞITIMI

857

857

429

(2143)

ENERJİ DAĞITIMI

1200

1800

--

--

(3,000)

II.DAĞITIM TOPLAMI

2629

3372

0

0

0

GENEL TOPLAM

7629

13372

0

0

0

Soru 2: Bir işletme aynı üretim gider yerinde aynı anda AA ve BB adlı iki ürün üretilmektedir. AA herhangi bir işleme tabi tutulmadan 50 YTL / kg dan SATILMAKTADIR. bb İSE İŞLENEREK 75 YTL/Kğ dan satılmaktadır. Mayıs 2005 üretim döneminde yapılan ortak giderler 30,000 YTL, bb NİN NİHAİ MAMUL HALİNE GELMESİ İÇİN YAPILAN GİDERLER İSE 9,000 YTL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, 1,035 kg AA, 630 kg BB üretilmiştir.

İstenilen: Net satış değerleri yöntemini kullanarak işletmenin AA ve BB mamullülerinin birim maliyetlerini hesaplayınız.

ÇÖZÜM

CİNSİ

ADET

Birim Satış Fiyatı

Toplam Satış Fiyatı

Ek Giderler

Net Satışı Fiyatı

Ortak giderlerin Dağıtırlımı

Ek Giderler

Toplam Maliyet

Adet

Birim Maliyet

AA

1035kğ

50ytl

51750

 

51750

51750/90000*30000=17,250

0

17250

1035

16,6

BB

630kğ

75ytl

47250

9000

38250

38250/90000*30000=12,750

9000

21750

630

34,5

 

 

 

 

 

90000

 

 

 

 

 

 

MESLEK HUKUKU  

SORU 1 : 3568 Sayılı Kanuna göre Oda deyiminden ne anlıyorsunuz. Odaların kuruluş maksadını kişilik ve niteliği ile hangi faaliyetlerde bulunamayacaklarını kısaca belirtiniz.

 

CEVAP 1:

 Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları ayrı ayrı kurulur. Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirler odaları, 3568 sayılı  Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişki­lerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları­dır. bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 25 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde bir oda kurulur. Ayrı ayrı kurulan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, bulundukları ilin adıyla anılır.

Bu Kanunda kullanılan oda deyimi, ayrı ayrı kurulacak olan serbest muhasebeci malî müşavirler, yeminli malî müşavirler odalarını ifade eder.

Odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

  

SORU 2 : 3568 sayılı kanun ve Staj Yönetmeliği gereğince; yanında staj yapacaklar ve yapılmayacaklar ile sataj başvuru zamanı ve süreleri hakkında kısaca açıklama yapınız.

 

CEVAP 2:

 Yanında staj yapılacak meslek mensupları :
 1. Serbest Muhasebeci adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapabilirler.

2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları ise stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapabilirler.

 

Staj Başvuru Zamanı: Her yılın Nisan, Ağustos, ve Aralık aylarında yapılır.

Staj süresi :
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 2 yıldır. Serbest Muhasebeci adayları için staj süresi ise önlisans seviyesinde mezun olanlar için 4 yıl, Ticaret Lisesi ile Maliye Meslek Lisesi mezunları için 6 yıldır.

Mücbir sebepler; stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişinin iradesi dışında meydana gelen gaybubetler (askerlik v.s.) gibi hallerdir. Staj, mücbir sebepler dışında kesintisiz olarak yapılır. Ancak, mücbir sebeplerden dolayı eksik kalan staj süresi Oda Yönetim Kurulu Kararları ile tamamlatılır.

 Staj başvuruları, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.

  

SORU 3 : 3568 Sayılı Kanuna göre Meslek Mensuplarına yasak olmayan, diğer bir deyimle Meslekleri ile bağdaşan yapabilecekleri işler nelerdir. Kısaca belirtiniz.

  

CEVAP 3:

 Bilirkişilik, tasfiye memuru, hayrî ve ilmî kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapabilirler .

Birden çok meslek mensubu çalışmalarını; serbest muhasebecilik, serbest muhase­beci malî müşavirlik veya yeminli malî müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticarî faaliyet sayılmaz. Şirket şek­linde çalışılması halinde, yapılan işlerden doğacak cezaî sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.

  

SORU 4 : SM, SMMM ve YMM Kanunu Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre; disiplin cezası türlerinden “Meslekten Çıkarma Cezası”nı tarif ediniz ve bu cezanın hangi hallerde uygulanacağını başlıklar halinde kısaca belirtiniz.

 

CEVAP 4:

 Meslekten Çıkarma: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

   

     Bu cezayı gerektiren durumlar:

a)     Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alı­koyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi,

b)     Mesleğin yürütülmesi sırasında, meslek dolayısıyla işle­nen suçlardan dolayı ağır hapis cezası ile cezalandırıl­mış olunması,

c)      Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet ver­diklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi,

d)     Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması,

e)     Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanıla­rak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması,

f)        Meslek mensuplarının Kanunun 4 üncü maddesindeki ko­şulları taşımaması veya bu koşulların sonradan kay­bedilmesi.

MUHASEBE DENETİMİ

 SORU 1- Bağımsız denetinin,denetlenen işletme ve kamu kuruluşları açısından yararını belirtiniz.

 

CEVAP 1:

 Denetlenen işletmeye sağladığı yararlar;

1-       Finansal tabloların güvenilirliğini artırır.

2-       İşletme içinde sahtekarlık yapma eğilimlerinin kısılmasına yardımcı olur.

3-       Kamu kurumlarınca vergi denetimi yapma olasılığı azalmış olur.

4-       Kredi olanaklarının genişletilmesini sağlar

5-       Muhasebe kayıt ortamındaki hataların ortaya çıkarılması; gelir ve giderlerin doğru olarak gösterilmesini sağlar.

Holding kuruluşlar için İşletme politika ve yordamlarına uyulduğu konusunda bilgi ve güvence verir

 Kamu kuruluşları açısından sağlanan yararlar;

a-      Denetlenmiş finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış vergi beyannamelerine ve mali raporlara olan güvenin artmasına yardımcı olur.

b-     Kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ait finansal tabloların bağımsız denetçilerce denetlenmiş olmaları halinde, resmi kuruluşların bu ku­rumlarda yapacakları denetimin kapsamı daraltılır, özel ve ayrıntılı denetim faaliyetlerine girişilmesine gerek kalmaz.

c-      Denetlenmiş finansal tablolar, borçluluk ve iflas hallerinde, vekalet ve ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve güve­nilir bilgi sağlar;

  

SORU 2- Genel kabul görmüş denetim standartları nelerdir? Söz konusu standartları sadece sayınız.

 

 CEVAP 2:

          

Genel kabul görmüş denetim standartları üç ana başlık altında toplanır. Bunlar;

I. Genel Standartlar

1-   Mesleki eğitim ve deneyim

2-   Bağımsız davranma

3-   Mesleki özen ve dikkat

II.    Çalışma Alanı Standartları

1-   Planlama ve gözetim

2-   İç kontrolün incelenmesi

3-   Kanıt toplama

III.  Raporlama Standartları

1-   Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyum

2-   Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik (devam­lılık)

3-   Yeterli açıklama

4-   Denetçi görüşü

  

SORU3- Muhasebe hilesi nedir? İşletmelerde hangi amaçlarla muhasebe hilelerine başvurabileceğini açıklayınız.

 CEVAP 3:

           Belli bir amaçla işletmenin işlem, kayıt ve belgelerinin bilerek tahrif edilmesine muhasebe hilesi denir. Muhasebe hatalarının bilgisizlik ve dikkatsizliğe dayanmasına karşın muhasebe hileleri bilinçli olarak (kasten) yapılır.

Muhasebe hilesine başvurmanın amaçları çok çeşitli olabilir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür.

 

a-  Zimmetlerin gizlenmesi,

b-    Ortakların birbirini yanıltma istekleri,

c-    Daha az kar dağıtma isteği,

d-    Yolsuzlukların gizlenmesi,

e-    Hak edilmeyen teşviklerden yararlanma isteği,

f-      Vergi kaçırma düşüncesi.

 

SORU 4 – Aşağıdaki kavramları açıklayınız

a-     Analitik inceleme

b-     Finansal risk

c-     Özün önceliği

d-     Finansal denetim

  

CEVAP 4:

 Analitik inceleme: Analitik inceleme mali tablolarda yer alan verilerin karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkilerin araştırılması esasına dayanmaktadır. Bu tekniğin amacı, veriler arasında anlamlı ilişkilerin var olduğunu doğrulamak ve bunlar arasında olağan kabul edilmeyecek farklılıkları bulup ortaya çıkarmaktır.

 Finansal risk: Uygun olmayan yönetim politikalarının uygulanması ve yolsuzluk işlemleri sonucu, varlıkların kaybı olasılığıdır.

 Finansal denetim: Bir işletmenin mali tabloları olan bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım tablosu gibi belgelerin önceden belirlenmiş kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, bu tablolarda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı, muhasebe ile ilgili bilgileri içeren belgelerin defterlere doğru yansıtılıp yansıtılmadığı, defterlerdeki bilgilerin mali tablolara doğru intikal ettirilip ettirilmediği gibi hususların denetimidir.

 Özün Önceliği: İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerin esas alınması gereğidir.

 

 

SORU 5- Aşağıda belirtilen olayları 3568 sayılı yasa vergi yasaları ve ilgili mevzuat açısından değerlendiriniz. 

a-     Denetçi(A) denetlediği işletmedeki iç denetim personelinin bilgi düzeyini yetersiz bulmuştur.

b-     Denetçi(B ) denetlediği şirketten satın alacağı ev için borç para almıştır.

c-      Denetçi (Y) denetlediği işletmede mali tabloların düzenlenmesi ilkelerinden önemli sapmalar olduğunu  görmüş ve bu nedenle düzenlediği raporda görüş bildirmekten kaçınmıştır.

d-     Denetçi (K) denetlediği işletmede satışların önemli bir kısmının fatura düzenlenmeden gerçekleştirildiğini bazı kayıtların da ilgili defterlere gecikmeli olarak kaydedildiğini saplamıştır.

 

CEVAP 5: 

a-     Denetçi(A) denetlediği işletmedeki iç denetim personelinin bilgi düzeyini yetersiz bulmuştur.

Bu durumda denetçi çalışmalarının kapsamını genişletmeli ve daha fazla sayıda kanıt toplamalıdır..

 

b-     Denetçi(B ) denetlediği şirketten satın alacağı ev için borç para almıştır.

Bu durumda denetçinin bağımsızlığı tehlikeye düşer ve  vereceği kararlarda etki altında olur. Genel kabul görmüş denetim standartlarına aykırıdır. 

c-      Denetçi (Y) denetlediği işletmede mali tabloların düzenlenmesi ilkelerinden önemli sapmalar olduğunu  görmüş ve bu nedenle düzenlediği raporda görüş bildirmekten kaçınmıştır.

olumsuz görüş bildirmesi gerekmektedir. 

d-     Denetçi (K) denetlediği işletmede satışların önemli bir kısmının fatura düzenlenmeden gerçekleştirildiğini bazı kayıtların da ilgili defterlere gecikmeli olarak kaydedildiğini saplamıştır.

Bu durumda, denetçi hataların düzeltilmesi talebinde bulunur. hatalar düzeltilmezse  düzenleyeceği raporla ilgili mercilere durumu bildirmelidir.

VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI

  

SORU – 1: Vergi Usul Kanunu’na göre düzeltmede zamanaşımını açıklayınız? 

CEVAP – 1:  

DÜZELTME ZAMANAŞIMI

114'üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez, şu kadar ki, düzeltme zamanaşımı süresi:

            i. Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı;

            ii. İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;

            iii. İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna göre haczin yapıldığı;

            Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz.

 

SORU – 2: Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihini belirtiniz? 

CEVAP – 2:

 

Geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihtir. Diğer durumlarda fiilen tamamlandığı ve fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi sayılır.

 

SORU – 3: Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre belgesiz mal bulunduranların sorumluluğunu kısaca açıklayınız?  

CEVAP – 3:

 KDV’nun 9. maddesinin 2. bendine göre :

Fiilî yada kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.

Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarhedilir. Bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanır.

Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz.

HUKUK

 

 (35 PUAN)    SORU 1 : “Fiil ehliyeti (Eylem Yeteneği) kavramı”nı bir cümle ile tanımlayınız fiil ehliyeti koşullarını sadece sayınız ve kişileri fiil ehliyeti bakımından gruplayınız?

 

CEVAP 1: Fiil ehliyeti (eylem yeteneği), bir kişinin bizzat kendi fiilleriyle (eylemleriyle) hak sahibi olması ve borç altına girebilmesi yeteneğidir.

Fiil ehliyetinin koşulları :

a)     Ayırt etme gücü (temyiz kudreti , sezginlik)

b)     Erginlik (rüşt)

-         Evlenme rüştü

-         Kazai rüşt

c)      Kısıtlı olmamak ( hacir altına alınmış olmamak) 

Kişiler fiil ehliyeti bakımından dört gruba ayrılmaktadır.

 a)     Tam ehliyetliler

b)     Sınırlı ehliyetliler

c)      Tam ehliyetsizler

d)     Sınırlı ehliyetsizler

  

 

(35 PUAN)   SORU 2 : “Sebepsiz Zenginleşme Kavramı”nı tanımlayınız ve unsurlarını sadece yazınız?

 CEVAP 2: Sebepsiz zenginleşme, bir kişinin mal varlığında haklı bir sebep olmaksızın bir diğer kişinin malvarlığı aleyhine meydana gelen zenginleşmedir ( çoğalmadır).

Unsurları :

a)     Zenginleşme

b)     Fakirleşme

c)      Nedensellik bağı

d)     Haklı bir sebebin bulunmaması

 

(30 PUAN)   SORU 3 : “Hizmet Akdi(Sözleşmesi) Kavramı”nı tanımlayınız ve türlerini sadece yazınız?

  

CEVAP 3: Hizmet Akdi: işçi ile işveren arasında yapılan ve işçiyi ücret karşılığında belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmekle yükümlü kılan bir sözleşmedir.

Türleri:

1-     Sürekli ve süreksiz işlerdeki hizmet akitleri

2-     Belirli süreli ve belirsiz süreli hizmet akitleri

3-     Deneme süreli hizmet akitleri

4-     Takım sözleşmesiyle oluşan hizmet akitleri

5-     Kısmi süreli ve tam süreli hizmet akitleri

6-     Çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli hizmet akitleri

oreo 4s columbia 4s columbia 4s columbia 4s columbia 4s columbia 4s jordan 4 oreo oreo 4s jordan 4 oreo French blue 7s jordan 4 oreo oreo 4s jordan 4 oreo columbia 4s columbia 4s jordan 4 oreo French blue 7s jordan 4 oreo oreo 4s jordan 4 columbia jordan 4 columbia jordan 4 oreo jordan 7 French blue jordan 4 columbia columbia 4s jordan 4 columbia French blue 7s columbia 4s columbia 4s jordan 4 oreo oreo 4s columbia 4s oreo 4s oreo 4s columbia 4s oreo 4s oreo 4s jordan 4 oreo jordan 7 French blue columbia 4s